2017

2017

418 ಚಿತ್ರಗಳು 2 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

2016

2016

373 ಚಿತ್ರಗಳು 2 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

2015

2015

502 ಚಿತ್ರಗಳು 2 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

2014

2014

416 ಚಿತ್ರಗಳು 2 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

2013

2013

287 ಚಿತ್ರಗಳು 1 ಉಪ-ಸಂಪುಟ ದಲ್ಲಿ

2012

2012

175 ಚಿತ್ರಗಳು 1 ಉಪ-ಸಂಪುಟ ದಲ್ಲಿ

2011

2011

181 ಚಿತ್ರಗಳು 2 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

2010

2010

556 ಚಿತ್ರಗಳು 15 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

2009

2009

531 ಚಿತ್ರಗಳು 17 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

2008

2008

752 ಚಿತ್ರಗಳು 18 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

2007

2007

1256 ಚಿತ್ರಗಳು 21 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

2006

2006

412 ಚಿತ್ರಗಳು 1 ಉಪ-ಸಂಪುಟ ದಲ್ಲಿ

2005

2005

183 ಚಿತ್ರಗಳು 1 ಉಪ-ಸಂಪುಟ ದಲ್ಲಿ