2017

2017

418 រូប​​ ក្នុង​ 2 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

2016

2016

373 រូប​​ ក្នុង​ 2 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

2015

2015

502 រូប​​ ក្នុង​ 2 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

2014

2014

416 រូប​​ ក្នុង​ 2 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

2013

2013

287 រូប​​ ក្នុង​ 1 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

2012

2012

175 រូប​​ ក្នុង​ 1 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

2011

2011

181 រូប​​ ក្នុង​ 2 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

2010

2010

556 រូប​​ ក្នុង​ 15 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

2009

2009

531 រូប​​ ក្នុង​ 17 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

2008

2008

752 រូប​​ ក្នុង​ 18 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

2007

2007

1256 រូប​​ ក្នុង​ 21 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

2006

2006

412 រូប​​ ក្នុង​ 1 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

2005

2005

183 រូប​​ ក្នុង​ 1 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​